Biblioteca adulti

MattinoPomeriggio
Lunedìchiuso14:00
19:00
Martedì09:00
12:30
14:00
19:00
Mercoledì09:00
12:30
14:00
19:00
Giovedìchiuso14:00
19:00
Venerdì09:00
12:30
14:00
19:00
Sabato09:30
12:30
14:00
18:00
Domenicachiusochiuso

Biblioteca ragazzi

MattinoPomeriggio
Lunedìchiuso14:00
18:00
Martedìchiuso14:00
18:30
Mercoledìchiuso14:00
18:00
Giovedìchiuso14:00
18:30
Venerdìchiuso14:00
18:00
Sabato09:30
12:30
14:00
18:00
Domenicachiusochiuso